แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

น้ำตกห้วยเลา

วัดถ้ำดินลาย

น้ำอุ่น

อ่างเก็นน้ำ น้ำเลยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2021-07-06 แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเลย (ดู : 118)


2021-03-17 วิสัยทัศน์ 4.0 (ดู : 135)
2021-03-17 วิสัยทัศและการบริหาร (ดู : 131)
2021-03-17 แผนปฏิบัติราช 4 ปี 2561 – 2564 (ดู : 76)
2021-03-17 คู่มือร้องเรียน-อบต.แก่งศรีภูมิ (ดู : 80)
2021-03-17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต แก่งศรีภูมิ (ดู : 120)
2021-03-17 ความโปร่งใสในหน่วยงาน (ดู : 123)
2020-08-14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (ดู : 147)
2019-10-01 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 149)
2019-10-01 ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 139)
2019-10-01 รูปลานกีฬา หมู่ ๓ (ดู : 144)
2019-07-23 กิจกรรมสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน (ดู : 346)
2019-03-26 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 572)
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 636)
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 560)
2019-02-27 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 588)
2018-10-02 คำสั่ง.คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา (ดู : 145)
2018-10-01 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 149)
2018-10-01 ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 154)
2018-10-01 รูปลานกีฬา หมู่ ๓ (ดู : 155)
2018-10-01 ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา (ดู : 140)
2018-10-01 ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา (ดู : 144)
2018-10-01 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 346)
2018-07-19 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 468)
2018-07-19 การจัดทำหลักฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561 (ดู : 332)
2018-05-11 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 787)
2018-05-11 การจัดเก็บภาษีป้าย (ดู : 790)
2018-05-11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 732)
2018-05-11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดู : 788)
2018-05-11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 797)
2018-05-11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 743)
2017-11-30 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 740)
2017-08-30 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 734)
2016-10-01 ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 (ดู : 710)
2016-10-01 ประกาศ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ครั้งที่ 3/2558 (ดู : 726)

2021-06-07 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 21)


2021-06-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 27)
2020-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาดินดำ ถึง หนองขอนแก่น หมู่ที่ 5 (ดู : 164)
2020-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 (ดู : 167)
2020-09-08 เอกสารประกอบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุโรงอิฐ-ห้วยกระโซ้ หมู่ที่ 3 (ดู : 116)
2020-09-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุโรงอิฐ-ห้วยกระโซ้ หมู่ที่ 3 (ดู : 119)
2020-05-20 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาดินดำ - หนองขอนแก่น (ดู : 270)
2020-04-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุโรงอิฐ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (ดู : 186)
2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุโรงอิฐ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (ดู : 273)
2019-03-11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรุง หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ (ดู : 596)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแก่งศรีภูมิ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เข้าร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ประจำปี 2560

งานพญาช้าง ประจำปี 2560
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
โทรศัพท์/แฟกซ์ 042-870588 
www.kangsriphum.go.th