แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้

น้ำตกห้วยเลา

วัดถ้ำดินลาย

น้ำอุ่น

อ่างเก็นน้ำ น้ำเลยศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ดูทั้งหมด

2022-06-22 แนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 สำหรับประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง (ดู : 19)


2022-06-22 แผนออกประชาสัมพันธ์การรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ดู : 36)
2022-06-21 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 22)
2022-06-21 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 (ดู : 20)
2022-06-21 การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 (ดู : 22)
2022-04-05 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 199)
2022-03-11 งบการเงิน อบต.แก่งศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 126)
2021-07-06 แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเลย (ดู : 611)
2021-03-17 วิสัยทัศน์ 4.0 (ดู : 453)
2021-03-17 วิสัยทัศและการบริหาร (ดู : 517)
2021-03-17 แผนปฏิบัติราช 4 ปี 2561 – 2564 (ดู : 289)
2021-03-17 คู่มือร้องเรียน-อบต.แก่งศรีภูมิ (ดู : 342)
2021-03-17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต แก่งศรีภูมิ (ดู : 499)
2021-03-17 ความโปร่งใสในหน่วยงาน (ดู : 434)
2020-08-14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (ดู : 417)
2019-10-01 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 364)
2019-10-01 ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 438)
2019-10-01 รูปลานกีฬา หมู่ ๓ (ดู : 397)
2019-07-23 กิจกรรมสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน (ดู : 634)
2019-03-26 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1088)
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1080)
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 1173)
2019-02-27 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 1009)
2018-10-02 คำสั่ง.คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา (ดู : 378)
2018-10-01 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ดู : 366)
2018-10-01 ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 433)
2018-10-01 รูปลานกีฬา หมู่ ๓ (ดู : 419)
2018-10-01 ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา (ดู : 430)
2018-10-01 ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา (ดู : 409)
2018-10-01 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 770)
2018-07-19 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว (ดู : 851)
2018-07-19 การจัดทำหลักฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561 (ดู : 608)
2018-05-11 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ดู : 1194)
2018-05-11 การจัดเก็บภาษีป้าย (ดู : 1157)
2018-05-11 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ดู : 1093)
2018-05-11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ดู : 1195)
2018-05-11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ดู : 1178)
2018-05-11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 1081)
2017-11-30 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น (ดู : 1145)
2017-08-30 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 1094)
2016-10-01 ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560 (ดู : 1063)
2016-10-01 ประกาศ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ครั้งที่ 3/2558 (ดู : 1088)

2022-07-26 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 (ดู : 6)


2022-06-14 รารงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (ดู : 20)
2022-05-18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 (ดู : 53)
2022-04-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565 (ดู : 60)
2022-03-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ดู : 75)
2022-02-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565 (ดู : 87)
2022-01-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 79)
2021-12-13 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายท่อส่งเน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภุมิ (ดู : 72)
2021-12-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา (ดู : 86)
2021-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู๋ที่ 2 บ้านเทพนิมิตร (ดู : 76)
2021-12-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 76)
2021-11-30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ (ดู : 88)
2021-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ที่ 4 (ดู : 70)
2021-11-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 (ดู : 94)
2021-11-11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งศรีภุมิ หมู่ที่ 4 (ดู : 89)
2021-11-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาดินดำ หมู่ที่ 5 (ดู : 69)
2021-11-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 (ดู : 70)
2021-10-29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3 (ดู : 65)
2021-10-29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาดินดำ หมุ่ที่ 5 (ดู : 70)
2021-10-01 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 (ดู : 68)
2021-06-07 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 163)
2021-06-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ (ดู : 177)
2020-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาดินดำ ถึง หนองขอนแก่น หมู่ที่ 5 (ดู : 521)
2020-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 (ดู : 512)
2020-09-08 เอกสารประกอบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุโรงอิฐ-ห้วยกระโซ้ หมู่ที่ 3 (ดู : 262)
2020-09-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุโรงอิฐ-ห้วยกระโซ้ หมู่ที่ 3 (ดู : 264)
2020-05-20 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาดินดำ - หนองขอนแก่น (ดู : 513)
2020-04-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุโรงอิฐ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (ดู : 342)
2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุโรงอิฐ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 (ดู : 579)
2019-03-11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรุง หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ (ดู : 979)

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลแก่งศรีภูมิ

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เข้าร่วมกับ วิทยาลัยการอาชีพ อ.วังสะพุง ประจำปี 2560

งานพญาช้าง ประจำปี 2560
รวมลิงค์สำคัญองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
เบอร์โทรศัพท์  042-870587 เบอร์แฟกซ์  042-870588
  E-mail 6421101@dla.go.th 
www.kangsriphum.go.th