โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร พร้อมทัศนศึกษาของ อบต.กรงปินัง ประจำปี 2555