โครงการชาวตำบลกรงปินังรวมใจปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2555