รับโล่รางวัลกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นดีเด่น ปี 54