พิธีมอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่มีผ