การประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง (ครั้งแรก)