โครงการอบรมให้ความรู้ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ในการปฏิบัติราชการด้านจริยธรรมและคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566