โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแก่งศรีภูมิ ด้านกิจกรรมนันทนาการ (ทีมสร้างสุข)

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนตำบลแก่งศรีภูมิ ด้านกิจกรรมนันทนาการ (ทีมสร้างสุข) จัดเมื่อวันที่ 5-6 กันยายน 2566 เพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรมจริยธรรม จะช่วยสร้างสังคมที่ดีมากยิ่งขึ้นเป็นการปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีของเด็กและเยาวชน ให้มีจิตสำนึกในการทำประโยชน์ต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน มีความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปสร้างประโยชน์และพัฒนาสังคมทั้งในและนอกพื้นที่ต่อไป