โครงการรณรงค์เยาวชนคนสีขาว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ ร่วมกับ ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ตำบลแก่งศรีภูมิ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์เยาวชนคนสีขาว ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการรวมพลังมวลชนทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE ตำบลแก่งศรีภูมิ ในการสร้างภาวะผู้นำเป็นหนึ่งไม่พึ่งยา กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ก่อให้เกิดสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อต้านการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด จะเป็นการประสานความเข้าใจในการปฏิบัติของตนของเด็กและเยาวชนได้อย่าง เหมาะสม และการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างถูกต้องต่อไปเป็นการได้ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกันของเด็กและเยาวชนในชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนตำบลแก่งศรีภูมิ