โครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติพ.ศ.2566

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 อบต.แก่งศรีภูมิได้ดำเนินโครงการกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566