องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิได้ดำเนินโครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566