ประวัติ

ประวัติความเป็นมา
           ตำบลแก่งศรีภูมิ เดิมแยกออกจากตำบลหนองคัน จัดตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2530 เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอภูหลวง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านฟากเลย หมู่ 2 บ้านเทพนิมิตร หมู่ 3 บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ 5 บ้านนาดินดำ หมู่ 6 บ้านห้วยน้ำอุ่น หมู่ 7 บ้านสวนปอ หมู่ 8 บ้านหนองขอนแก่น
พื้นที่
           สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับกับเนินเขา และพื้นที่ราบส่วนน้อย
เขตพื้นที่
           ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองคัน อ.ภูหลวง จ.เลย
           ทิศใต้ ติดกับ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย
           ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง และ ต.ปวนพุ กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
           ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย
อาชีพ
           อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
           อาชีพเสริม ทำสวนผลไม้
สาธารณูปโภค
           จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 850 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหลังคาเรือน
การเดินทาง
           สามารถเดินทางโดยใช้ถนน รพช.สายแก่งบง – วังมน ระยะทางประมาณ 9 กม.
ผลิตภัณฑ์
           ผ้าห่มไหมพรม