ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019