ข่าว

2022-04-05 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


2022-03-11 งบการเงิน อบต.แก่งศรีภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2564
2021-07-06 แหล่งท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำเลย
2021-03-17 วิสัยทัศน์ 4.0
2021-03-17 วิสัยทัศและการบริหาร
2021-03-17 แผนปฏิบัติราช 4 ปี 2561 – 2564
2021-03-17 คู่มือร้องเรียน-อบต.แก่งศรีภูมิ
2021-03-17 คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน อบต แก่งศรีภูมิ
2021-03-17 ความโปร่งใสในหน่วยงาน
2020-08-14 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี
2019-10-01 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2019-10-01 ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
2019-10-01 รูปลานกีฬา หมู่ ๓
2019-07-23 กิจกรรมสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน
2019-03-26 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงาานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-03-20 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสูบน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2562
2019-02-27 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป
2018-10-02 คำสั่ง.คณะกรรมการส่งเสริมกีฬา
2018-10-01 ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2018-10-01 ลานกีฬา องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
2018-10-01 รูปลานกีฬา หมู่ ๓
2018-10-01 ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา
2018-10-01 ตู้เก็บอุปกรณ์กีฬา
2018-10-01 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว
2018-07-19 การท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยว
2018-07-19 การจัดทำหลักฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น 2561
2018-05-11 การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน
2018-05-11 การจัดเก็บภาษีป้าย
2018-05-11 การจดทะเบียนพาณิชย์
2018-05-11 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
2018-05-11 การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2018-05-11 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
2017-11-30 ประกาศ รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
2017-08-30 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
2016-10-01 ประกาศ เรื่องการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ 2558-2560
2016-10-01 ประกาศ เรื่องปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ครั้งที่ 3/2558

2022-05-18 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565


2022-04-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2565
2022-03-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
2022-02-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2565
2022-01-03 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2564
2021-12-13 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายท่อส่งเน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภุมิ
2021-12-07 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 3 บ้านใหม่พัฒนา
2021-12-07 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู๋ที่ 2 บ้านเทพนิมิตร
2021-12-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
2021-11-30 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการขยายท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ
2021-11-29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแก่งศรีภูมิ หมู่ที่ 4
2021-11-11 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3
2021-11-11 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแก่งศรีภุมิ หมู่ที่ 4
2021-11-11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาดินดำ หมู่ที่ 5
2021-11-01 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564
2021-10-29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการเสริมผิวถนนแอสฟิลท์ติกคอนกรีตบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 3
2021-10-29 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาดินดำ หมุ่ที่ 5
2021-10-01 รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564
2021-06-07 เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ
2021-06-07 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1 บ้านฟากเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ
2020-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาดินดำ ถึง หนองขอนแก่น หมู่ที่ 5
2020-12-25 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูน้อย หมู่ที่ 1
2020-09-08 เอกสารประกอบประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุโรงอิฐ-ห้วยกระโซ้ หมู่ที่ 3
2020-09-08 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุโรงอิฐ-ห้วยกระโซ้ หมู่ที่ 3
2020-05-20 ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายนาดินดำ - หนองขอนแก่น
2020-04-13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุโรงอิฐ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
2020-03-25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเมรุโรงอิฐ หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4
2019-03-11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกรุง หมู่ที่ 4 บ้านแก่งศรีภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ
ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 42230
เบอร์โทรศัพท์  042-870587 เบอร์แฟกซ์  042-870588
  E-mail 6421101@dla.go.th 
www.kangsriphum.go.th

 • https://ebml.gov.lb/data/overview/slot-gacor/
 • http://2021sg.ntpu.edu.tw/slot-gacor/
 • https://www.ine.gov.py/assets/slot-online/
 • https://kkbsx.kku.ac.th/assets/slot-gacor/
 • https://atlasgenero.dgeec.gov.py/images/slot-online/
 • https://cherekhy.seedsandroots.net/wp-content/uploads/elementor/slot-pulsa/
 • https://www.solidaritefemmes.org/assets/-/slot-deposit-pulsa/
 • https://chitkarauniversity.edu.in/wp-content/uploads/slot88/
 • http://erp.bpatc.org.bd/bpatc_website/workshop/slot-pulsa/
 • fais.psu.ac.th/research/-/slot-gacor/
 • https://szlovak-bp.edu.hu/media/judi-online/
 • https://ods.dgeec.gov.py/document/situs-judi-slot/
 • https://connect.suffolk.edu/wp-content/uploads/slot88/
 • http://intranet.fmvz.usp.br/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://szadaiskola.edu.hu/wp-includes/agen-situs-judi/
 • https://szalonna.edu.hu/wp-includes/js/slot-gacor/
 • https://hotto.edu.hu/wp-includes/ID3/-/slot-deposit-pulsa/
 • https://hunyadisk-debrecen.edu.hu/wp-includes/block-patterns/-/link-slot-online/
 • https://hcu.kmutt.ac.th/assets/slot-gacor/
 • https://ilosvai-aszanto.edu.hu/wp-includes/block-supports/-/slot-gacor/
 • https://istvan-maklar.edu.hu/wp-includes/blocks/heading/slot-deposit-pulsa/
 • https://jardanhaza.edu.hu/wp-includes/images/smilies/-/situs-judi-slot/
 • https://mosolyegymi.edu.hu/wp-content/uploads/slot-gacor/
 • https://nemeth-bocskaikert.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • https://petofisuli.edu.hu/wp-content/uploads/-/slot88/
 • https://postgradclinic.md.kku.ac.th/upload/slot88/
 • https://tcmec.md.kku.ac.th/wp-content/uploads/judi-slot/
 • https://tmihaly-bp18.edu.hu/wp-content/-/slot-gacor/
 • http://intranet.fmvz.usp.br/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://gomba.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • http://smartbkn.moe.go.th/css/slot-deposit-pulsa/
 • https://mp.ses26.go.th/backup/situs-judi-online-terpopuler/
 • https://smss.ses26.go.th/ajax/situs-judi-slot-online-terpercaya/
 • https://gomba.edu.hu/wp-content/-/slot88/
 • https://payroll.ses26.go.th/js/-/slot88/
 • https://hsl.ac.in/wp-includes/assets/slot-online/
 • http://lbtech.ac.th/js/agen-judi/
 • https://bagod-iskola.edu.hu/wp-includes/widgets/-/slot-gacor/
 • https://kutas.edu.hu/wp-content/slot-online-terbaik/
 • http://policeubon.go.th/download/-/slot-online-terlengkap/
 • https://pharm.mnrh.go.th/backend/public/judi-online-terbaik/
 • https://pjz.edu.hu/wp-content/slot-online-terpercaya/
 • http://122.154.134.11/amss/modules/person/picture/situs-judi-online/
 • https://kisfaludy-sumeg.edu.hu/wp-content/-/slot-gacor/
 • http://ge.sci.dusit.ac.th/test/situs-judi/
 • https://ebml.gov.lb/data/press_file/slot-online-terpercaya/
 • https://www.aguasdovere.com.br/wp-content/uploads/-/slot88/
 • https://ku-iged.psd.ku.ac.th/upload/document-out/slot-gacor/
 • https://ebml.gov.lb/data/projects/slot-demo/
 • https://kazinczy-debr.edu.hu/wp-content/gallery/slot-deposit-dana/
 • https://kisfaludy-tet.edu.hu/situs-slot-gacor/
 • https://jozsefa-tbanya.edu.hu/wp-content/-/slot-online-gacor/
 • https://karacs-pladany.edu.hu/wp-content/upgrade/-/slot-online/
 • https://www.keri-egom.edu.hu/wp-content/uploads/-/judi-slot-online/
 • https://kftm.edu.hu/etc/-/slot-online/
 • https://jozsefa-bp.edu.hu/wp-content/-/slot-terbailk/
 • https://jszekely.edu.hu/wp-content/uploads/-/slot-online/
 • https://keresztury-bp10.edu.hu/
 • https://kernstok.edu.hu/wp-content/themes/slot-gacor/
 • https://altisk-cseszt.edu.hu/wp-content/ngg/situs-judi/
 • https://tiszatelek.edu.hu/wp-includes/assets/slot-gacor/
 • https://dioszegihszovat.edu.hu/
 • https://altisk-markaz.edu.hu/wp-content/slot88/
 • https://bocskai-kismarja.edu.hu/
 • https://altisk-dejtar.edu.hu/wp-content/uploads/-/situs-slot-gacor/
 • https://altisk-domoszlo.edu.hu/wp-content/situs-judi/
 • https://www.terney-szentes.edu.hu/
 • https://prismologie.com/
 • https://ujvarosteri.edu.hu/
 • https://borzsonysuli.edu.hu/
 • https://altisk-eharaszti.edu.hu/wp-content/uploads/situs-judi/
 • https://altisk-gorgeteg.edu.hu/wp-content/uploads/agen-judi/
 • https://altisk-jszandras.edu.hu/wp-content/uploads/slot88/
 • https://altisk-markaz.edu.hu/
 • https://altisk-mhomorog.edu.hu/
 • https://altisk-nadudvar.edu.hu/
 • https://altisk-mocs.edu.hu/
 • https://drmolnar.edu.hu/
 • https://tothantal.edu.hu/
 • https://aszfiskola.edu.hu/
 • https://arpad-ostoros.edu.hu/
 • https://www.ami-mszalka.edu.hu/
 • https://dfgoveges.edu.hu/
 • https://amk-sap.edu.hu/
 • https://eresearch.cpru.ac.th/
 • https://foldvarytass.edu.hu/
 • https://csengeriskola.edu.hu/
 • https://bolcses-bodrog.edu.hu/